Poslovno informacijski sistem je postal ključni steber sodobnih podjetij, ki se v današnjem hitro spreminjajočem se poslovnem okolju želijo ohraniti konkurenčni in učinkoviti. Z digitalizacijo, globalizacijo in vedno večjo potrebo po takojšnji dostopnosti informacij se potreba po zanesljivih informacijskih sistemih nenehno povečuje. Ta članek bo raziskal, kaj točno je poslovno informacijski sistem, zakaj je postal tako nepogrešljiv za sodobna podjetja in kako lahko pravilna implementacija takšnega sistema prispeva k večji produktivnosti, optimizaciji poslovnih procesov in boljšemu odločanju na vseh ravneh organizacije.

poslovno informacijski sistem

Kaj so informacijski sistemi?

Informacijski sistemi so ključna sestavina vsake moderne organizacije, ki združujejo tehnologijo, ljudi in procese z namenom zbiranja, obdelave, shranjevanja in razširjanja relevantnih informacij. Ti sistemi so sestavljeni iz različnih komponent, vključno s strojno opremo, programsko opremo, podatkovnimi bazami in omrežnimi tehnologijami, ki skupaj delujejo, da podpirajo in avtomatizirajo poslovne funkcije.

Osnovne značilnosti informacijskih sistemov vključujejo:

 • sposobnost obdelave podatkov v uporabne informacije, 
 • zagotavljanje komunikacijskih kanalov med oddelki,
 • celo med različnimi organizacijami,
 • omogočanje hitre in učinkovite odločitve na podlagi analize podatkov. 

Ta sistemi so pogosto zasnovani tako, da so prilagodljivi in skalabilni, kar omogoča organizacijam, da se prilagajajo spremembam in rasti.

V sodobnem poslovnem svetu so informacijski sistemi postali nepogrešljivi. V dobi digitalizacije in globalizacije podjetja potrebujejo učinkovite mehanizme za obvladovanje velikih količin podatkov, izboljšanje operativne učinkovitosti in ohranjanje konkurenčne prednosti. Informacijski sistemi omogočajo podjetjem, da hitro reagirajo na tržne spremembe, razumejo potrebe strank in optimizirajo svoje poslovne procese. Poleg tega tehnološki napredek, kot so umetna inteligenca, strojno učenje in analitika velikih podatkov, dodatno povečujejo potencial in zmogljivost informacijskih sistemov, s čimer podjetjem omogočajo boljše in bolj informirane odločitve.

Tako v malih kot v velikih podjetjih informacijski sistemi služijo kot hrbtenica, ki podpira in povezuje različne funkcije, od prodaje in marketinga do računovodstva in človeških virov, s čimer omogočajo učinkovitejše in usklajeno delovanje.

Obračun službenih poti in poslovni informacijski sistemi

Obračun službenih poti je ključna sestavina v poslovnem okolju, ki omogoča organizacijam, da natančno spremljajo in povrnejo stroške, povezane s službenimi potovanji zaposlenih. Te poti se lahko nanašajo na obiske strank, konference, izobraževanja ali katero koli drugo poslovno aktivnost izven običajnega delovnega mesta.

Pomen obračuna službenih poti se kaže predvsem v transparentnosti in pravičnosti. Z jasnim in doslednim procesom obračuna podjetje zagotavlja, da so vsi stroški, ki jih zaposleni pridobijo med službeno potjo, pravilno dokumentirani in povrnjeni. To ne le povečuje zadovoljstvo zaposlenih, ampak tudi zagotavlja skladnost z notranjimi pravili in zakonodajo.

Proces začne z odobritvijo službene poti, ki jo običajno izvede nadrejeni ali oddelčni vodja. Ko je pot odobrena, zaposleni potuje in beleži vse potrebne stroške. Po koncu potovanja zaposleni pripravi poročilo o stroških, ki vključuje vse račune, kilometrino, dnevnice in druge upravičene stroške. To poročilo nato pregleda in odobri vodja ali računovodski oddelek, preden se znesek povrne zaposlenemu.

Integracija obračuna službenih poti v poslovne informacijske sisteme omogoča avtomatizacijo in optimizacijo tega procesa. Namesto ročnega zbiranja, potrjevanja in vnašanja podatkov, informacijski sistemi omogočajo zaposlenim, da digitalno vnesejo in sledijo svojim potnim nalogom. To pripomore k večji natančnosti, hitrejšemu povračilu stroškov in zmanjšanju administrativnega bremena. Dodatno, z integriranimi analitičnimi orodji, lahko podjetja analizirajo vzorce potovanj, identificirajo možnosti za zmanjšanje stroškov in izboljšajo svoje politike in postopke v zvezi s službenimi potmi.

Vzorčna notranja pravila 

Vzorčna notranja pravila predstavljajo temelj za urejeno in usklajeno delovanje organizacij. Kot formalni sklop smernic in določil opredeljujejo pričakovane standarde obnašanja, postopke ter odgovornosti zaposlenih v različnih situacijah.

Razumevanje teh pravil je bistvenega pomena, saj določajo, kako se od zaposlenih pričakuje, da bodo delovali znotraj organizacije. Ustvarjajo okvir za etično, profesionalno in zakonito ravnanje ter postavljajo jasna pričakovanja glede obnašanja, komunikacije in opravljanja nalog. Ta pravila so namenjena zagotavljanju, da vsi zaposleni vedo, kaj se od njih pričakuje, in kako se odzvati v določenih situacijah.

Vloga vzorčnih notranjih pravil v organizacijah ni zgolj v regulaciji obnašanja, temveč tudi v zaščiti interesov podjetja, zmanjševanju konfliktov, preprečevanju zlorab in zagotavljanju skladnosti z zakonodajnimi zahtevami. So tudi orodje za vzpostavitev kulture transparentnosti, integritete in odgovornosti.

V sodobnem poslovnem okolju, kjer se organizacije soočajo s hitrimi spremembami in povečano kompleksnostjo, informacijski sistemi igrajo ključno vlogo pri upravljanju s pravili. Omogočajo centralizirano hranjenje, ažuriranje in distribucijo notranjih pravil. Zaposlenim ponujajo platformo, kjer lahko enostavno dostopajo do aktualnih pravil, si jih ogledajo ali jih prenesejo.

Informacijski sistemi prav tako omogočajo avtomatizacijo številnih procesov, povezanih z upravljanjem pravil, od sledenja spremembam, obveščanja zaposlenih o novih posodobitvah do zbiranja potrdil o prejetju in razumevanju pravil. Dodatno lahko vodstvu nudijo vpogled v morebitne kršitve in analize skladnosti, kar omogoča hitro ukrepanje in zagotavlja, da so pravila vedno relevantna in učinkovita.

V zaključku, vzorčna notranja pravila so nujna za urejeno delovanje organizacij, informacijski sistemi pa igrajo ključno vlogo pri zagotavljanju njihove dosledne uporabe, dostopnosti in skladnosti.

Naročilnica program in poslovno informacijski sistem

Naročilnica je ključni dokument v poslovnem svetu, ki predstavlja formalno zahtevo ali naročilo za nakup izdelkov ali storitev. Program naročilnice pa je digitalno orodje, namenjeno avtomatizaciji in upravljanju procesa izdaje naročilnic.

V osnovi program naročilnice omogoča podjetjem, da digitalno kreirajo, pošiljajo, spremljajo in arhivirajo naročilnice. To prinaša številne prednosti, med katerimi so boljša sledljivost, hitrejše obdelave, zmanjšanje napak in avtomatizacija povezanih poslovnih procesov, kot so potrditve naročil ali povezovanje z računovodskimi sistemi.

V praksi se uporaba programa naročilnic začne z vnosom podatkov o izdelkih ali storitvah, ki jih želi podjetje naročiti, skupaj s količinami, cenami in drugimi relevantnimi podrobnostmi. Po izdelavi naročilnice se ta elektronsko pošlje dobavitelju, kar zmanjšuje čas in stroške povezane z ročnim pošiljanjem.

Integracija programa naročilnice v poslovne informacijske sisteme, kot je ODOS, prinaša še dodatne koristi. ODOS, kot celovit poslovno informacijski sistem, omogoča popolno integracijo z drugimi moduli, kot so zaloge, računovodstvo ali CRM. Tako se lahko avtomatično posodabljajo zaloge na podlagi prejetih naročilnic ali se avtomatično generirajo računi ob potrditvi dostave naročenih izdelkov ali storitev.

S pomočjo integracije v sistem, kot je ODOS, se podjetjem omogoči tudi boljši pregled nad celotnim postopkom nabave, od naročanja do plačila, kar pripomore k večji učinkovitosti, transparentnosti in zmanjšanju stroškov.

V zaključku, programi naročilnic so bistveni za učinkovito upravljanje nabavnih procesov v sodobnih podjetjih. Z integracijo v celovite poslovne informacijske sisteme, kot je ODOS, pa lahko podjetja dosežejo še višjo raven avtomatizacije, učinkovitosti in nadzora nad svojimi poslovnimi procesi.

Davčno potrjevanje računov

Davčno potrjevanje računov je proces, ki je bil uveden z namenom zagotavljanja večje transparentnosti pri poslovanju in boljšega nadzora nad davčnimi zavezanci. Pomeni, da mora vsako izdano račun za prodajo blaga ali storitev potrditi davčna uprava preden se le-ta izroči kupcu.

Zakonodajne zahteve določajo, da morajo podjetja ob vsaki prodaji blaga ali storitev v realnem času poslati podatke o računu na davčno upravo, kjer se račun potrdi. Po potrditvi se na računu generira edinstvena koda, ki služi kot dokazilo o potrditvi. Ta proces pomaga preprečevati sive ekonomije, saj zagotavlja, da so vsi računi pravilno evidentirani in obdavčeni.

V vlogi informacijskih sistemov je avtomatizacija tega postopka ključnega pomena. Ročno potrjevanje računov bi bilo za večino podjetij nepraktično in časovno potratno. S pomočjo informacijskih sistemov, kot je poslovno informacijski sistem ODOS, se ta proces lahko avtomatizira. Ko se račun izda v sistemu ODOS, se avtomatično posreduje na davčno upravo, kjer se potrdi in vrne s potrditveno kodo.

ODOS kot celovit informacijski sistem omogoča tudi shranjevanje zgodovine vseh potrjenih računov, kar podjetjem omogoča enostaven dostop do arhiva potrjenih računov in sledljivost transakcij. To je še posebej koristno pri revizijah ali morebitnih preverjanjih s strani davčnih organov.

V zaključku, davčno potrjevanje računov je ključni proces, ki zagotavlja skladnost z zakonodajo in transparentnost poslovanja. Z uporabo informacijskih sistemov, kot je ODOS, pa podjetja lahko ta proces avtomatizirajo, kar pripomore k večji učinkovitosti, zmanjšanju napak in lažjemu upravljanju davčnih obveznosti.

Poslovno informacijski sistem in faze projektnega vodenja 

Projektno vodenje je sistematičen pristop k načrtovanju, izvedbi in zaključku projekta. Vsak projekt, ne glede na njegovo velikost ali kompleksnost, se običajno premika skozi več osnovnih faz, ki zagotavljajo, da so cilji projekta doseženi v predvidenem časovnem okviru in proračunu.

Faze projektnega vodenja so: 

 • Začetna faza (iniciranje): V tej fazi se opredeli potreba ali problem, ki ga želimo rešiti s projektom. Formulirani so cilji projekta, določene so glavne smeri in imenovane odgovorne osebe.
 • Načrtovanje: Na tej stopnji se izdelajo podrobni načrti za doseganje ciljev projekta. Določijo se naloge, viri, časovni okvir, proračun in potrebna sredstva. Prav tako se opredelijo tveganja in strategije za njihovo obvladovanje.
 • Izvedba: Ko so načrti pripravljeni, se projekt dejansko začne izvajati. Vire se mobilizira, naloge se začnejo izvajati in napredek projekta se redno spremlja.
 • Nadzor in spremljanje: V tej fazi se sistematično spremlja napredek projekta in ga primerja s prvotnimi načrti. Če se pojavijo odstopanja, se ukrepa in načrte po potrebi prilagodi.
 • Zaključek: Ko so vse naloge končane in so cilji projekta doseženi, je čas za formalni zaključek projekta. Analizira se uspešnost izvedbe, izvede se evalvacija in izluščijo se lekcije za prihodnje projekte.

Podpora informacijskih sistemov v projektnem vodenju je v sodobnem poslovnem okolju neprecenljiva. Omogočajo avtomatizacijo mnogih aspektov projektnega vodenja, od sledenja nalogam, alokacije virov, spremljanja napredka do komunikacije med člani projektnega tima.

Informacijski sistemi, kot so orodja za upravljanje projektov, omogočajo tudi centralizirano shranjevanje dokumentacije, zagotavljajo transparentnost in pomagajo vodjem projektov pri odločanju s pomočjo analitičnih orodij.

Poleg splošnih orodij za upravljanje projektov obstajajo tudi specializirani sistemi, kot je na primer poslovno informacijski sistem ODOS, ki ponuja modul za upravljanje projektov. ODOS omogoča integracijo projektnega vodenja z drugimi poslovnimi funkcijami, kot so finance, nabava ali prodaja, kar prinaša dodatno vrednost v smislu povezanosti podatkov in procesov.

Nabava in poslovno informacijski sistem

Nabava je ključni proces v vsaki organizaciji, ki obsega pridobivanje blaga in storitev potrebnih za nemoteno poslovanje. Zajema vse od identifikacije potreb, izbire dobaviteljev, pogajanj o cenah do prejema in preverjanja naročenih izdelkov ali storitev.

 • Proces: V osnovi se nabavni proces začne z identifikacijo potrebe po določenem blagu ali storitvi. Ko je ta potreba jasno opredeljena, sledi iskanje in vrednotenje potencialnih dobaviteljev, oddaja naročil, prejemanje blaga ali storitve in na koncu preverjanje, ali je bilo dobavljeno v skladu z naročilom.
 • Orodja in strategije: Za učinkovito nabavo se uporabljajo različna orodja, kot so elektronski nabavni sistemi, analize stroškov, pogajalske strategije in različne metode ocenjevanja dobaviteljev. Prav tako je pomembno spremljanje trga in razumevanje trendov, ki lahko vplivajo na cene ali razpoložljivost izdelkov.
poslovno informacijski sistem in nabava

Kako poslovni informacijski sistemi olajšajo nabavo?

Sodobni poslovni informacijski sistemi so ključni za avtomatizacijo in optimizacijo nabavnega procesa. Omogočajo centralizirano vodenje podatkov o dobaviteljih, avtomatizacijo oddaje naročil, sledenje dobav in integracijo z drugimi oddelki (kot so finance ali logistika). S tem se zmanjšuje možnost napak, pospešuje se proces nabave in zagotavlja boljša preglednost nad celotnim nabavnim ciklusom.

Poslovni informacijski sistem ODOS, na primer, ponuja modul za upravljanje nabave, ki se lahko prilagodi specifičnim potrebam podjetja. Z integriranim pristopom k nabavi, finance in zalogam, ODOS zagotavlja, da so naročila pravočasno oddana, zaloge optimalno vzdrževane in finančni podatki ažurirani v realnem času.

V zaključku, nabava je osrednja dejavnost za večino organizacij, zato je pomembno, da je ta proces učinkovit in dobro podprt z ustrezno tehnologijo. Poslovni informacijski sistemi, kot je ODOS, so ključni za doseganje teh ciljev in zagotavljanje, da nabava poteka nemoteno in učinkovito.

Poslovni informacijski sistem in elektronski račun 

V digitalni dobi se poslovanje hitro spreminja, pri čemer elektronski račun postaja standard za večino podjetij. V primerjavi s tradicionalnim, papirnatim računom, elektronski račun prinaša številne prednosti, vendar tudi nekatere izzive, zlasti na področju zakonodaje.

Prednosti elektronskega računa:

 • Učinkovitost: Zmanjšuje se potreba po ročnem vnosu podatkov in tiskanju, kar pripomore k hitrejšemu in lažjemu obdelovanju računov.
 • Prihranek stroškov: Zmanjšanje stroškov tiskanja, pošiljanja in shranjevanja.
 • Okoljske prednosti: Manj papirja pomeni manjši vpliv na okolje.
 • Hitrejše plačevanje: Elektronski računi se lahko hitro obdelujejo in plačujejo, kar pripomore k boljšemu denarnemu toku.

Procesi:

 • Izdaja računa: Po končani storitvi ali prodaji se račun elektronsko generira in pošlje prejemniku, običajno v formatu PDF ali kot strukturiran podatkovni dokument.
 • Prejem računa: Prejemnik računa ga lahko hitro pregleda, odobri in plača.
 • Arhiviranje: Elektronski računi se lahko shranijo v digitalni obliki, kar olajša iskanje in obdelavo starih računov.

Zakonske zahteve:

 • Zakonodaja v večini držav določa, da morajo biti elektronski računi shranjeni v formatu, ki zagotavlja njihovo avtentičnost, integriteto in čitljivost. To običajno vključuje uporabo digitalnih podpisov in drugih varnostnih ukrepov.
 • V nekaterih državah je za nekatere sektorje ali transakcije obvezno izdajanje elektronskih računov.

Avtomatizacija preko poslovnih informacijskih sistemov:

 • Informacijski sistemi omogočajo avtomatizacijo celotnega procesa izdaje, sprejema in arhiviranja elektronskih računov. Z vgrajenimi orodji za analizo lahko podjetja hitro pridobijo vpogled v svoje finance in izboljšajo upravljanje denarnega toka.
 • Poslovni informacijski sistem ODOS, na primer, vključuje modul za elektronsko izdajo računov, ki omogoča avtomatizacijo večine zgoraj opisanih procesov. Integracija z drugimi moduli, kot so nabava ali upravljanje odnosov s strankami, omogoča holističen pregled poslovanja in lažje upravljanje.

V zaključku, elektronski računi so postali standard v sodobnem poslovanju, prinašajo pa številne prednosti v smislu učinkovitosti, prihranka stroškov in okoljskih koristi. S pomočjo poslovnih informacijskih sistemov, kot je ODOS, se proces izdaje, obdelave in shranjevanja elektronskih računov še dodatno poenostavi.

Osebna mapa delavca

V vsaki organizaciji je pomembno skrbno voditi evidenco o svojih zaposlenih. Osebna mapa delavca je ključni dokument, ki vsebuje vse relevantne informacije o delavcu od njegovega zaposlitvenega datuma, izobraževanja, usposabljanj do odsotnosti in drugih pomembnih dejavnikov.

Pomen in informacije, shranjene v mapi:

 • Osnovni podatki: Osebni podatki, naslov, kontaktni podatki, datum rojstva, davčna številka in druge osnovne informacije.
 • Delovna zgodovina: Podatki o zaposlitvi v podjetju, prejšnje delovne izkušnje, napredovanja, premeščanja.
 • Izobraževanje in usposabljanje: Akademska izobrazba, tečaji, certifikati in druga relevantna usposabljanja.
 • Odsotnosti: Bolniške, dopusti, drugi razlogi za odsotnost.
 • Ocenjevanje in povratne informacije: Letne ocene, povratne informacije nadrejenih in kolegov.

Upravljanje in varovanje podatkov z informacijskimi sistemi:

 • Centralizacija podatkov: Z informacijskimi sistemi se lahko podatki o zaposlenih centralizirajo, kar olajša dostop in upravljanje.
 • Skupnost s pravilniki: Sistemi pomagajo podjetjem zagotoviti, da se držijo lokalnih in mednarodnih predpisov glede varstva osebnih podatkov.
 • Varnost: Pomembno je zagotoviti, da so osebni podatki zaposlenih zaščiteni in dostopni le pooblaščenim osebam. To vključuje šifriranje, varnostne kopije in druge varnostne ukrepe.
 • Poslovni informacijski sistem ODOS omogoča integrirano upravljanje osebnih map delavcev, ki zagotavlja, da so vsi podatki urejeni, varno shranjeni in lahko dostopni. Sistem prav tako omogoča določanje pravic dostopa in spremljanje vseh interakcij z datoteko, kar zagotavlja dodaten nivo varnosti.

V zaključku, osebna mapa delavca je ključnega pomena za vsako organizacijo. Omogoča ne le sledenje delavčevi karieri in uspešnosti, ampak tudi zagotavlja skladnost z zakonodajnimi zahtevami. Z uporabo poslovnih informacijskih sistemov, kot je ODOS, podjetja lahko avtomatizirajo in optimizirajo upravljanje teh podatkov, hkrati pa zagotavljajo visoko stopnjo varnosti in zasebnosti.

Poslovno informacijski sistem in sestanki na daljavo

V svetu, ki ga zaznamuje globalizacija in hitro napredujoča tehnologija, so sestanki na daljavo postali nepogrešljiv del sodobnega poslovanja. V časih, ko je mobilnost delavcev vse pogostejša in ko se delo na daljavo stalno povečuje, je sposobnost izvajanja učinkovitih sestankov na daljavo ključnega pomena.

Pomen v sodobnem poslovnem okolju:

 • Fleksibilnost: Omogočajo sodelovanje med ekipami in posamezniki ne glede na njihovo geografsko lokacijo.
 • Prihranek časa in stroškov: Zmanjšanje potrebe po fizičnem potovanju prinaša očitne finančne in časovne prihranke.
 • Vključevanje različnih talentov: Podjetja lahko združujejo strokovnjake z različnih lokacij, kar povečuje kakovost in raznolikost sestankov.
 • Odzivnost: Hitra organizacija sestankov v odziv na nujne situacije ali spremembe.

Podpora informacijskih sistemov za učinkovitejše sestanke:

 • Orodja za video konferenco: Programska oprema, kot so Zoom, Microsoft Teams ali Google Meet, omogoča video in avdio povezavo med udeleženci, skupno rabo zaslona in druge interaktivne funkcije.
 • Upravljanje sestankov: Sistemi za načrtovanje, obveščanje udeležencev, določanje dnevnih redov in beleženje minut.
 • Kolaborativna orodja: Omogočajo skupinsko delo na dokumentih, tabelah ali predstavitvah v realnem času.
 • Integracija s poslovnimi sistemi: Večina sodobnih informacijskih sistemov se lahko integrira s platformami za sestanke na daljavo, kar omogoča enostavno izmenjavo podatkov, prikazovanje poročil in analiz med sestanki.

V zaključku, sestanki na daljavo so postali temeljni element sodobnega poslovnega sveta, saj podjetjem omogočajo, da ostanejo konkurenčna, učinkovita in prilagodljiva. Z napredkom tehnologije in informacijskih sistemov so postali bolj dostopni, učinkoviti in produktivni, kar omogoča boljše sodelovanje in odločanje v dinamičnem poslovnem okolju.

Zaključek 

V sodobnem poslovnem svetu so informacijski sistemi postali osrednje orodje, ki podjetjem omogoča optimalno delovanje, inovacije in rast. Od upravljanja z osebnimi podatki delavcev do podpore pri sestankih na daljavo, pravi informacijski sistem lahko dramatično izboljša učinkovitost in produktivnost. Ključna spoznanja iz našega raziskovanja poudarjajo, kako pomembna je pravilna izbira, integracija in uporaba teh sistemov. V zaključku lahko trdimo, da je pravilno izbran in prilagojen informacijski sistem ne le pripomoček, ampak nujnost za vsako podjetje, ki želi uspeti in ostati konkurenčno v hitro spreminjajočem se digitalnem svetu.

Za še več informacij vam priporočamo branje spodnjih članov: 

Za pravilno delovanje strani uporabljamo piškotke... Hočem vedeti več...

Kaj so piškotki (ang. »cookies«)? Piškotki so majhne tekstovne datoteke na vašem računalniku, v katerih se shranjujejo informacije o tem, kolikokrat obiščete našo stran in kaj vas v teh obiskih zanima. Piškotki ne vsebujejo nobenih osebnih podatkov oz. informacij, ki bi vas lahko identificirale. Zakaj so piškotki potrebni? S pomočjo piškotkov vam lahko zagotovimo boljšo uporabniško izkušnjo na spletni strani. Tako se npr. v piškotke lahko beležijo vaše preference in nastavitve, vnosi v spletne obrazce in informacije za prijavljene uporabnike. V spletnih trgovinah se v piškotke beležijo izdelki v nakupovalni košarici, priljubljeni izdelki, ostali podatki o nakupu itd. S pomočjo piškotkov lahko beležimo statistiko spletne strani in tako lažje odkrijemo in odpravimo morebitne napake ter vam ob naslednjih obiskih ponudimo boljšo vsebino oz. primernejšo ponudbo. S pomočjo piškotkov vam morebitni oglaševalski partnerji lahko servirajo relevantne oglase. Nekateri piškotki so nujno potrebni za samo delovanje spletne strani, medtem, ko se ostali lahko shranijo, le če se s tem strinjate. Katere piškotke uporabljamo? Uporabljamo naslednje piškotke: 1. Lastni piškotki (ang. »local cookie/first party cookie«) so s spletnega mesta, ki si ga uporabnik ogleduje, in so lahko trajni ali začasni. Spletna mesta te piškotke uporabljajo za shranjevanje informacij, ki jih bodo znova uporabila, ko uporabnik naslednjič obišče to mesto. 2. Drugi piškotki (ang. »third party cookie«) izvirajo od drugih, partnerskih spletnih mest (npr. Google Analytics). Tretje strani lahko na ta način zbirajo podatke o uporabnikih različnih spletnih mest in jih uporabljajo za različne namene, od oglaševanj, analitike pa do izboljšave svojih produktov. Več o Google Analytics si lahko preberete tu. Kaj bomo s podatki, ki so zbrani s pomočjo piškotkov? Podatkov, zbranih s pomočjo piškotkov ne bomo posredovali tretjim osebam. Nastavitve za piškotke lahko nadzirate in spreminjate tudi v vašem spletnem brskalniku. Za informacije o nastavitvah za piškotke izberite spletni brskalnik, ki ga uporabljate. Internet Explorer 9 Internet Explorer 7 in 8 Mozzila Firefox Chrome Safari (stran v angleškem jeziku) Opera (stran v angleškem jeziku) Če piškotke izklopite, spletna stran ne bo delovala optimalno oz. bodo nekatere funkcionalnosti onemogočene. Tudi pri izklopu vseh piškotkov bo brskalnik še vedno pridobival določene informacije, ki so potrebne za osnovno delovanje naše spletne strani.

Zapri okno